Jak wirtualne kasy fiskalne ACLAS mogą usprawnić obsługę gości w Twoim pensjonacie?

kasa fiskalna dla hotelu

Spis treści:

Sprawna obsługa gości w pensjonacie obejmuje wiele różnych aspektów. Jednym z nich jest niewątpliwie szybkie i wygodne przyjmowanie płatności oraz rejestrowanie transakcji co umożliwiają wirtualne kasy fiskalne ACLAS. W jaki sposób działają? Jak można zwiększyć efektywność obsługi gości w pensjonacie dzięki wirtualnym kasom fiskalnym? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Wprowadzenie do wirtualnych kas fiskalnych ACLAS – jak działają? 

Wirtualne kasy fiskalne ACLAS to wygodne narzędzia, które doskonale sprawdzają się jako kasa fiskalna dla pensjonatu. W jaki sposób działają?

Otóż, kasa wirtualna to nic innego jak specjalne oprogramowanie, które jest instalowane na terminalu płatniczym. Istotne w tym przypadku jest to, że kasa z terminalem do wydruku paragonów wykorzystuje drukarkę tegoż terminala, dzięki czemu służy również jako drukarka fiskalna online.

Czym różni się wirtualna kasa fiskalna od tradycyjnych kas? Otóż istotne jest przede wszystkim to, że mobilna kasa fiskalna umożliwia rejestrowanie sprzedaży w dowolnym miejscu. Co więcej, tego typu rozwiązanie wykorzystujące do instalacji kasy wirtualnej ACLAS terminal płatniczy można zintegrować z systemami używanymi w pensjonacie, co ułatwia między innymi zarządzanie rezerwacjami.

Zwiększenie efektywności obsługi gości dzięki wirtualnym kasom fiskalnym ACLAS 

Wdrożenie wirtualnych kas fiskalnych ACLAS w pensjonacie przynosi wiele korzyści, które przekładają się nie tylko na zwiększenie efektywności obsługi przyjmowanych gości, ale również wzrost ich zadowolenia. Kasa wirtualna zainstalowana na terminalu płatniczym umożliwia przyjmowanie różnego rodzaju płatności. To powoduje, że klient może zapłacić nie tylko gotówką, czy kartą, ale dokonać również płatności w walucie obcej. To ostatnie rozwiązanie, doskonale sprawdza się w przypadku turystów zagranicznych, których w polskich pensjonatach z roku na rok odpoczywa coraz więcej. W efekcie skrócony zostaje czas potrzeby na obsługę, co przekłada się nie tylko na zadowolenie gości, ale pozwala również zoptymalizować procesy check-in oraz check-out.

W tym pierwszym przypadku kasa fiskalna online dzięki integracji z systemem rezerwacji pozwala łatwiej i szybciej zarządzać sprzedażą, a w przypadku procedury check-out umożliwia szybkie przyjmowanie płatności oraz rejestrowanie transakcji z dowolnego miejsca w hotelu. Poza tym możliwa jest również sprzedaż dodatkowych usług związanych z zakwaterowaniem.

Zarządzanie finansami pensjonatu z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań 

Wirtualna kasa fiskalna pozwala nie tylko usprawnić obsługę gości, ale również zoptymalizować zarządzanie finansami pensjonatu. Jest to możliwe dzięki temu, że wirtualne kasy fiskalne ACLAS automatycznie wysyłają zebrane dane z ewidencji sprzedaży do systemu obsługującego pensjonat. Ułatwiają dzięki temu monitorowanie przepływów finansowych oraz zarządzanie dochodami firmy.

Istotne w tym przypadku jest to, że osoby odpowiedzialne za zarządzanie mają dostęp do danych o transakcjach w czasie rzeczywistym. Ich analiza pozwala zatem podejmować skuteczne decyzje biznesowe, co przekłada się na zwiększenie zysków oraz maksymalne wykorzystanie zasobów.

Integracja wirtualnych kas fiskalnych ACLAS z innymi systemami hotelowymi 

Zaletą wirtualnych kas fiskalnych ACLAS jest nie tylko to, że funkcjonują one jako kasa bez przeglądu. Można je też zintegrować je z oprogramowaniem wykorzystywanym w pensjonacie, np. systemami rezerwacji, czy zarządzania nieruchomościami. W efekcie dane pomiędzy programami przekazywane są w czasie rzeczywistym, co przekłada się nie tylko na jeszcze lepszą koordynację działań, ale także obniżenie ryzyka popełnienia błędu. Integracja systemów oznacza optymalizację procesów, które w wielu przypadkach będą wykonywane automatycznie.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wirtualne kasy ACLAS pozwalają zoptymalizować obsługę gości w pensjonacie. Za ich wdrożeniem przemawia jednak nie tylko wzrost zadowolenia gości, ale również możliwość efektywnego zarządzania sprzedażą, czy monitorowania transakcji.

Potrzebujesz kasy fiskalnej dla swojego pensjonatu? Wybierz wirtualną kasę ACLAS!

Jak działa wirtualna kasa fiskalna ACLAS?

Kasa fiskalna ACLAS to oprogramowanie instalowane na urządzeniu z systemem Android, np. na terminalu płatniczym.

Z jakimi systemami wykorzystywanymi w pensjonacie można zintegrować kasę fiskalną ACLAS?

Integracja może zostać dokonana między innymi z system rezerwacji i sprzedaży, czy zarządzania nieruchomością, co pozwala przeprowadzić automatyzację różnych procesów.

W jaki sposób kasa wirtualna ACLAS ułatwia zarządzanie finansami w pensjonacie?

Przede wszystkim dzięki dostępowi do danych w czasie rzeczywistym oraz możliwości prostego generowania raportów fiskalnych.

Відкрийте новий інтерфейс продажу: AclasPOSLite

AclasPOSLite

Щоб полегшити роботу та швидше впровадити іноземних працівників в обслуговування віртуальної каси ACLAS, представляємо інтерфейс продажу AclasPOSLite. Це інноваційне рішення спрощує процес вибору мови, відображаючи меню та повідомлення на двох додаткових мовах: англійській або українській.

Безпроблемний вибір мови

Завдяки AclasPOSLite вибір бажаної мови для меню та сповіщень надзвичайно простий. Ця функція забезпечує, що всі операції доступні однією з обраних мов, включаючи:

 • Виписку чеків,
 • Вибір способу оплати,
 • Обслуговування багатьох рахунків або столиків.

Інтеграція з віртуальною касою ACLAS

Інтерфейс AclasPOSLite безпосередньо взаємодіє з віртуальною касою ACLAS, пропонуючи низку переваг:

 • Дозволяє зчитувати товари (PLU) та інші параметри, збережені в базі даних каси,
 • Дозволяє виконувати щоденний фіскальний звіт без необхідності переходити до програми каси.

Безкоштовний і простий в установці

Інтерфейс AclasPOSLite надається безкоштовно разом з віртуальною касою ACLAS, не вимагаючи жодних додаткових дій з боку користувача. Користувач може в будь-який момент вирішити, чи хоче він використовувати спрощений спосіб продажу безпосередньо з віртуальної каси чи через інтерфейс. Ця зміна може бути виконана в будь-який час без втрати даних.

Підготуйте свою команду до нових можливостей та спростіть процес продажу завдяки інтерфейсу AclasPOSLite. Це ідеальне рішення для міжнародних команд, яке дозволить ефективно та інтуїтивно обслуговувати віртуальну касу не тільки польською, а й англійською та українською мовами!

Discover the new, free and easy sales application: AclasPOSLite

AclasPOSLite

To facilitate the work and faster implementation of foreign-speaking employees in the use of the ACLAS virtual cash register, we present the AclasPOSLite sales application. This innovative tool simplifies the language selection process by displaying menus and messages in two additional languages: English or Ukrainian.

Hassle-free language selection

With AclasPOSLite, choosing your preferred language for menus and notifications is extremely simple. This feature ensures that all activities are available in one of the selected languages, including:

 • Issuing receipts,
 • Selecting a payment method,
 • Serving multiple accounts or tables.

Integration with the ACLAS virtual cash register

The AclasPOSLite sales application communicates directly with the ACLAS virtual cash register, offering a number of benefits:

 • Allows you to read goods stored in the cash register data-base (PLU) and other parameters
 • Enables you to create a daily fiscal report without having to go to the virtual cash register application.

Free and easy to install

The AclasPOSLite sales application is provided free of charge together with the ACLAS virtual cash register, requiring no additional actions on the part of the user. The user can decide at any time whether he wants to use the simplified sales method directly from the virtual cash register or via the sales application. This change can be made at any time without data loss.

Prepare your team for new opportunities and simplify the sales process with the AclasPOSLite sales application. This is an ideal solution for international teams, which will allow for effective and intuitive operation of the virtual cash register not only in Polish, but also in English and Ukrainian!

Odkryj nową nakładkę sprzedażową: AclasPOSLite

AclasPOSLite

Aby ułatwić pracę i szybsze wdrożenie obcojęzycznych pracowników w obsłudze kasy wirtualnej ACLAS, prezentujemy nakładkę sprzedażową AclasPOSLite. To innowacyjne narzędzie upraszcza proces wyboru języka, wyświetlając menu i komunikaty w dwóch dodatkowych językach: angielskim lub ukraińskim.

Bezproblemowy wybór języka

Dzięki AclasPOSLite wybór preferowanego języka dla menu i powiadomień jest niezwykle prosty. Ta funkcja zapewnia, że wszystkie działania są dostępne w jednym z wybranych języków, w tym:

 • Wystawianie paragonów,
 • Wybór metody płatności,
 • Obsługa wielu rachunków lub stolików.

Integracja z wirtualną kasą fiskalną ACLAS

Nakładka AclasPOSLite komunikuje się bezpośrednio z wirtualną kasą fiskalną ACLAS, oferując szereg korzyści:

 • Pozwala na odczyt zapisanych w bazie kasy towarów (PLU) i innych parametrów,
 • Umożliwia wykonanie raportu dobowego fiskalnego bez konieczności przechodzenia do aplikacji kasy.

Bezpłatna i prosta w instalacji

Nakładka AclasPOSLite jest udostępniana bezpłatnie razem z kasą wirtualną ACLAS, nie wymagając żadnych dodatkowych czynności ze strony użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili zdecydować, czy chce korzystać z uproszczonego sposobu sprzedaży bezpośrednio z kasy wirtualnej, czy też poprzez nakładkę. Zmiana ta może zostać wykonana w dowolnym momencie, bez utraty danych.

Przygotuj swój zespół na nowe możliwości i uprość proces sprzedaży dzięki nakładce AclasPOSLite. To idealne rozwiązanie dla międzynarodowych zespołów, które pozwoli na efektywną i intuicyjną obsługę kasy wirtualnej nie tylko w języku polskim, ale również angielskim i ukraińskim!

Jak wirtualne kasy fiskalne mogą usprawnić proces sprzedaży w składach opału?

składy opału

Spis treści:

1 stycznia 2021 roku – to data, która zobowiązała wszystkich sprzedawców węgla do zamiany tradycyjnej kasy fiskalnej na kasę online. I choć trudno przyzwyczaić się do nowości, warto pamiętać, że w wielu aspektach jest to rozwiązanie wygodniejsze i efektywniejsze dla naszego biznesu, szczególnie gdy wybierzemy alternatywę w postaci wirtualnej kasy fiskalnej. Jak wirtualne kasy pomagają nam w rozwoju przedsiębiorstwa?

Rozwiązania mobilne w sprzedaży opału

Branża opałowa to dynamicznie zmieniający się sektor gospodarki, który podobnie jak inne, również całymi garściami czerpie ze zdobyczy nowoczesnych technologii. Wydajne sposoby produkcji opału przy minimalizowaniu zanieczyszczeń i odpadów to bardzo wyraźny krok w stronę poprawy jakości środowiska łączącej się z wyższą wydajnością opału.

Technologia nie wykorzystywana jest tylko do samej produkcji opału, ale też w innych dziedzinach, takich jak na przykład sprzedaż opału. Już od ponad trzech lat składy opału są zobowiązane do stosowania kas online, w tym innowacyjnych kas wirtualnych. To przykład efektywnego rozwiązania mobilnego, które zapewnia bezpośrednie przekazywanie danych transakcyjnych do Centralnego Repozytorium Kas. Jest to obowiązkowa procedura, która jednak w obliczu wprowadzenia nowych kas nie wymaga od przedsiębiorcy wykonywania żadnych dodatkowych czynności. Dlaczego jednak warto wybrać wirtualną kasę fiskalną jako alternatywę? Ponieważ to szereg korzyści, które ułatwiają proces sprzedaży i ewidencjonowania transakcji.

Szybkie fakturowanie dzięki wirtualnym kasom

Jedną z najważniejszych zalet związanych z wykorzystaniem wirtualnych kas fiskalnych dla składów opału jest bez wątpienia szybkość finalizowania transakcji wraz z natychmiastowym fakturowaniem klienta. W przeszłości, szczególnie podczas gorących, sprzedażowych okresów, wszystkie dane należało wprowadzać osobno, w innym systemie, co nie tylko wymagało czasu, ale również powodowało szereg błędów, wymagających skorygowania.

Wirtualna kasa zapewnia integrację urządzenia z Centralnym Repozytorium Kas, ale też w miarę naszych potrzeb z systemem odpowiedzialnym za rozliczanie płatności, działając jak drukarka fiskalna. Już na etapie samej transakcji z klientem wszystkie niezbędne dane do faktury pojawią się w systemach, dzięki czemu nie będziemy musieli nadrabiać administracyjnych zaległości. 

Inne korzyści związane z wykorzystaniem wirtualnych kas

O jakich innych korzyściach warto wspomnieć, analizując zalety kas wirtualnych w składzie opału? To również usprawnienie zarządzania zapasami. Odpowiednie zarządzanie procesem sprzedaży wymaga umiejętności logistycznego dopasowania stanów zapasowych do wolumenu sprzedaży w najbliższym okresie. Brak kontroli nad tym rodzi duże ryzyko wyprzedania wszystkich zapasów, co prowadzi chwilowego braku produktów, powodujących zatrzymanie w procesie sprzedaży. Z drugiej strony zbyt duże stany magazynowe generują dodatkowe koszty. Mobilna wirtualna kasa fiskalna w połączeniu z systemem używanym w składzie opału pomaga w aktualnym monitorowaniu stanu opału do sprzedaży, a także zapewniają lepszą obsługę klienta.

To jednak nie wszystko. Wirtualna kasa fiskalna to także zintegrowane płatności, realizowane tak, jak klient lubi. W przeszłości skład opału nie oferował tak szerokiego spektrum form płatności. Dzisiaj, dzięki wirtualnym kasom, to klient decyduje, jak chce zapłacić za zakupiony towar, a cała transakcja przebiega w pełni sprawnie i bez zbędnych problemów. 

Dotyczy to zarówno procesu sprzedaży i przyjmowania płatności w składzie opałowym jak i w miejscu dostawy realizowanej u klienta.

Wirtualne kasy – zwiększone bezpieczeństwo finansów 

Kasa wirtualna ACLAS jako program instalowany na urządzeniu, jakim jest terminal płatniczy, gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa w pełni zgodny z najwyższymi standardami międzynarodowych organizacji płatniczych. Dzięki testom i certyfikacjom możemy mieć pewność, że kasa wirtualna jest odpowiednio zabezpieczona na wypadek nieuprawnionego użycia i daje pełną ciągłość kontaktu z systemem Krajowej Administracji Skarbowej. Ryzyko jakiegokolwiek naruszenia integralności kasy zaprowadzi do zablokowania urządzenia, a co za tym idzie, zabezpieczenia urządzenia i pieniędzy.

Kasa bez przeglądu to efektywność fakturowania, bezpieczeństwo, możliwość kontroli finansów. Nie możemy jednak nie wspomnieć o ekologicznym aspekcie użytkowania kasy wirtualnej. Brak nadmiernego zużycia papieru to bardzo istotna kwestia, która redukuje negatywny wpływ tradycyjnej kasy fiskalnej na środowisko. Wszystkie dokumenty mogą być generowane w formie elektronicznej (e-paragony) i choć ciężko się do tego przyzwyczaić, jest to zmiana na lepsze.

My również możemy być jej częścią, inwestując w kasę wirtualną ACLAS.

Prowadzisz skład opału i potrzebujesz wirtualnej kasy fiskalnej? Poznaj naszą ofertę!

Czy wirtualne kasy fiskalne są obowiązkowe dla właścicieli składu opału?

Wirtualne kasy fiskalne nie są obowiązkowe – to alternatywa dla sprzętowych kas online, która zapewnia korzyści wynikające z produktywności i bezpieczeństwa procesów sprzedaży opału.

Jakie są najważniejsze zalety wirtualnych kas fiskalnych?

Największe zalety wynikające z wykorzystania wirtualnych kas fiskalnych to możliwość natychmiastowego fakturowania poprzez integrację z systemami ERP dostępnymi w firmie, stała kontrola nad zapasami, a przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji.

Co, gdy nieupoważniona osoba stara się przejąć dostęp do wirtualnej kasy fiskalnej?

Zaawansowane technologie zabezpieczające wirtualną kasę fiskalną zapewniają pełne bezpieczeństwo na wypadek tego typu naruszeń. W przypadku takiego incydentu oprogramowanie automatycznie blokuje urządzenie, uniemożliwiając wykonanie każdej czynności.

Zrozumieć wirtualne kasy fiskalne: Kompletny przewodnik dla przedsiębiorców

terminal płatniczy

Spis treści:

Systematyczne wdrażanie nowych usprawnień w zakresie uszczelniania systemu podatkowego niesie ze sobą dodatkowe korzyści, będące niejako efektem ubocznym wprowadzanych zmian. Pozytywnym przykładem może być popularyzacja wirtualnych kas fiskalnych. Czym dokładnie są i jak mogą pomóc w prowadzeniu biznesu? Sprawdźmy to.

Wstęp do wirtualnych kas fiskalnych: Co to jest i jak działa

Czym dokładnie jest kasa wirtualna? To innowacyjne rozwiązanie, które stanowi alternatywę w stosunku do tradycyjnych kas fiskalnych, ale też w stosunku do kas online. Wirtualna kasa fiskalna zainstalowana na terminalu płatniczym to przede wszystkim oprogramowanie, które daje pełną możliwość realizowania transakcji płatniczych połączonych z rejestracją sprzedaży lub innymi funkcjami dostępnymi w programie do obsługi danej branży. Dla klientów indywidualnych, którzy muszą uzyskać dokument sprzedaży, kasa wirtualna zainstalowana na terminalu płatniczym eliminuje podpinanie drukarki, która odpowiedzialna jest za drukowanie paragonów. Kasa wirtualna ACLAS pracuje wówczas jako drukarka fiskalna online.

Mobilna kasa fiskalna to jednak nie tylko urządzenie niezbędne do przeprowadzania sprzedaży w gastronomii, cateringu czy dostawach opału. To przede wszystkim zintegrowany ekosystem, który łączy się z systemem informatycznym Krajowej Administracji Skarbowej, ewidencjonując każdą naszą sprzedaż, co zapewnia zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

Korzyści z wirtualnych kas fiskalnych: Dlaczego warto z nich korzystać?

Czy wirtualne kasy fiskalne są obowiązkowe dla przedsiębiorców? Nie – jest to alternatywa w stosunku do kas fiskalnych online, które w niektórych branżach są wymagane od 2020 roku. Kasa wirtualna ACLAS jako drukarka fiskalna online z oprogramowaniem stanowi jednak przydatną alternatywę, która niesie za sobą szereg dodatkowych korzyści.

Przede wszystkim stosowanie kasy wirtualnej ACLAS na zasadzie licencji na użytkowanie daje przedsiębiorcy pełną elastyczność w doborze terminu i kosztów użytkowania. Ponadto daje ona możliwość (podobnie jak kasy online) zdalnego raportowania w czasie rzeczywistym o wszelkich transakcjach realizowanych w przedsiębiorstwie. Dane te, zbierane przez Krajową Administrację Skarbową redukują ryzyko niezapowiedzianych kontroli ze względu na fakt, iż kompletne dane są dostępne dla organów nadzorczych od razu.

To jednak niejedyna korzyść. Wirtualna kasa bez przeglądu może zostać zintegrowana z obecnymi w firmie systemami do wsparcia zarządzania zasobami. Oznacza to, że na terminalu płatniczym z zainstalowaną kasą wirtualną oraz aplikacją branżową z łatwością możemy monitorować poziom zapasów, a także analizować dane finansowe w celu poprawy efektywności realizowanych procesów biznesowych.

Kasa wirtualna ACLAS to także gwarancja bezpieczeństwa finansów. Do urządzenia mają dostęp jedynie osoby autoryzowane, a w przypadku jakiegokolwiek naruszenia integralności, oprogramowanie zostanie zablokowane, a nasze pieniądze będą bezpieczne. 

Jak wirtualne kasy fiskalne wspierają różne branże?

Jedną z istotniejszych zalet wykorzystania kas wirtualnych  zainstalowanych na terminalu płatniczym jest uniwersalność i szerokie zastosowanie. Dotychczas tego typu rozwiązanie bardzo często wykorzystywane było w branży hotelarskiej i gastronomicznej (również kasa dla cateringu), ale także w szeroko pojętych usługach przewozu osób, gdzie liczy się możliwość szybkiego sfinalizowania transakcji. 

Wirtualna kasa na terminalu płatniczym ukazuje pełnię potencjału wszędzie tam, gdzie priorytetem jest rejestrowanie zrealizowanych transakcji na jednym urządzeniu. Dlatego też specjalistyczne oprogramowanie instalowane na terminalach sprawdzi się w handlu (składy opału) lub w branży usługowej.

Coraz częściej przedsiębiorcy oferują swoje usługi na zasadzie abonamentów regularnie opłacanych przez klienta. Wirtualna kasa realizuje taką funkcjonalność i znacząco ułatwia proces finalizowania kolejnych opłat.

Technologia i integracja: Jak wirtualne kasy fiskalne łączą się z systemami płatniczymi i administracją skarbową

Terminale płatnicze muszą być zintegrowane z administracją skarbową, co również dotyczy technologii wirtualnych kas fiskalnych. Na szczęście fiskalizacja wirtualnej kasy jest niezmiernie prosta i trwa nie dłużej niż kilka minut.

To jednak nie wszystko. Wirtualne kasy bardzo łatwo zintegrować także z popularnymi systemami płatniczymi i z systemami zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, dzięki czemu za pomocą jednego rozwiązania zyskujemy kompletny ekosystem, który daje ogromny potencjał do usprawniania procesów biznesowych zachodzących w naszym przedsiębiorstwie.

Szukasz rewolucyjnego rozwiązania dla swojej firmy? Wirtualna kasa fiskalna to strzał w dziesiątkę. 

Chcesz wiedzieć, ile kosztuje wynajem wirtualnej kasy fiskalnej ACLAS? Skorzystaj z naszego kalkulatora!

Czym są wirtualne kasy fiskalne?

To doskonała alternatywa dla określonych branż usług i handlu, która zastępuje tradycyjne kasy fiskalne i umożliwia usprawnienie procesu sprzedaży poprzez przyjmowanie płatności na jednym urządzeniu i automatyczne wysyłanie raportów do administracji skarbowej.

Czy wirtualna kasa ACLAS to bezpieczne rozwiązanie?

Wirtualna kasa fiskalna ACLAS to pełne bezpieczeństwo naszych finansów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych algorytmów, dostęp do urządzenia i oprogramowania mają tylko osoby uprawnione. Każde inne użycie skutkuje zablokowaniem kasy wirtualnej.

Jakie inne korzyści zyskujemy tytułem zakupu wirtualnej kasy fiskalnej?

Wirtualna kasa fiskalna to także usprawnienie procesu sprzedaży i kontroli zapasów w naszej firmie. Dzięki możliwości integracji kasy wirtualnej i oprogramowania na terminalu z innymi systemami mamy pełen wgląd do stanów magazynowych i dostęp do raportów zapewniających pełną wiedzę na temat efektywności naszego biznesu.

W jaki sposób wirtualne kasy fiskalne ACLAS mogą pomóc w zarządzaniu małym biznesem?

kasa fiskalna online

Spis treści:

Rozwój technologii cyfrowych oferuje coraz więcej narzędzi usprawniających działanie firm, szczególnie tych mniejszych, które potrzebują elastycznych i oszczędnych kosztowo rozwiązań. Wirtualne kasy fiskalne stają się jednym z kluczowych elementów wśród narzędzi wspomagających efektywne zarządzanie działalnością. Wprowadzenie tych nowoczesnych urządzeń fiskalnych pozwala na usprawnienie wielu aspektów działalności – od sprzedaży, przez zarządzanie finansami, aż po obsługę klienta. Przyjrzymy się więc, w jaki sposób wirtualne kasy fiskalne ACLAS mogą przyczynić się do rozwoju i lepszego zarządzania małym biznesem.

Jak wirtualne kasy fiskalne ACLAS ułatwiają codzienną sprzedaż?

Wirtualne kasy fiskalne ACLAS znacząco upraszczają proces sprzedaży dzięki swojej intuicyjnej obsłudze oraz mobilności. System zintegrowany jest z terminalami płatniczymi, co pozwala na szybką i bezbłędną realizację transakcji. Dzięki temu, pracownicy mogą skupić się na obsłudze klienta, a nie na manualnym wprowadzaniu danych czy zarządzaniu technicznymi aspektami sprzedaży. Automatyzacja procesu sprzedaży minimalizuje ryzyko błędów, przyspiesza obsługę oraz zwiększa satysfakcję klientów.

Mobilność – Korzyści z używania wirtualnych kas fiskalnych w terenie

Dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność poza tradycyjnym punktem sprzedaży – jak handel mobilny czy usługi z dojazdem do klienta – mobilność wirtualnych kas ACLAS jest nieoceniona. Urządzenia mogą być obsługiwane w dowolnym miejscu po zainstalowaniu na terminalu płatniczym, co jest idealne dla firm, które potrzebują mobilności w codziennych kontaktach z klientem czy kontrahentem. Jest to rozwiązanie szczególnie przydatne w branży gastronomicznej, gdzie kasa dla cateringu jest wręcz wymagana, by obsłużyć zamówienia i pobrać należność gotówkową lub płatną kartą.  Mobilne kasy fiskalne zapewniają dostęp do wszystkich funkcji kasy stacjonarnej, gwarantując jednocześnie pełną mobilność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb biznesowych. 

Dlaczego wirtualne kasy fiskalne ACLAS są bezpieczne?

Bezpieczeństwo danych jest jednym z najważniejszych aspektów każdego systemu fiskalnego. Wirtualne kasy fiskalne ACLAS wyróżniają się na tle konkurencji zaawansowanymi rozwiązaniami zabezpieczeń. Zainstalowane na bezpiecznych terminalach płatniczych, wykorzystują certyfikowane oprogramowanie, które chronione jest przed nieuprawnionym dostępem zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa. Dodatkowo, stały kontakt z serwerami Krajowej Administracji Skarbowej zapewnia ciągłą weryfikację operacji i zabezpiecza przed próbami manipulacji czy oszustw.

Wirtualne kasy fiskalne ACLAS wyróżniają się na tle innych rozwiązań na rynku dzięki szczególnym środkom bezpieczeństwa, które zostały zaimplementowane zarówno na poziomie sprzętowym, jak i programowym:

 • Zabezpieczenia sprzętowe terminali płatniczych – Program wirtualnej kasy fiskalnej ACLAS jest instalowany na terminalach płatniczych, które już samo w sobie stanowią wysoce bezpieczne środowisko pracy. Terminale te są zaprojektowane z myślą o ochronie przed nieautoryzowanym dostępem i uszkodzeniem danych. Wbudowane zabezpieczenia sprzętowe gwarantują, że żadne zewnętrzne oprogramowanie nie może być zainstalowane na urządzeniu bez odpowiednich uprawnień, co minimalizuje ryzyko instalacji złośliwego oprogramowania czy prób manipulacji systemem.
 • Oprogramowanie zgodne z najwyższymi standardami – Oprogramowanie wirtualnych kas fiskalnych ACLAS zostało poddane rygorystycznym testom i certyfikacji przez renomowane organizacje płatnicze, co zapewnia jego zgodność z najwyższymi międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa. Proces certyfikacji obejmuje szerokie spektrum testów funkcjonalnych i bezpieczeństwa, mających na celu sprawdzenie, jak oprogramowanie radzi sobie w sytuacjach krytycznych oraz jak jest chronione przed potencjalnymi zagrożeniami.
 • Stała komunikacja z Krajową Administracją Skarbową – Kluczowym elementem wirtualnych kas fiskalnych ACLAS, jest ich zdolność do utrzymywania stałego kontaktu z serwerami Krajowej Administracji Skarbowej. Ta ciągła komunikacja pozwala na bieżące monitorowanie i weryfikację każdej transakcji przeprowadzanej za pośrednictwem kasy. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub prób naruszenia bezpieczeństwa, system natychmiast reaguje, rejestrując nieprawidłowości. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą być spokojni o integralność i bezpieczeństwo prowadzonej ewidencji sprzedaży.

Dzięki tym zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, wirtualne kasy fiskalne ACLAS zapewniają wygodę i elastyczność w codziennej pracy oraz oferują solidne fundamenty bezpieczeństwa, które są kluczowe w ochronie danych i transakcji finansowych w każdym biznesie.

Koszty utrzymania wirtualnej kasy fiskalnej – Długoterminowe oszczędności dla twojej firmy

Koszty utrzymania tradycyjnej kasy fiskalnej mogą być znaczące, szczególnie gdy w grę wchodzi konieczność regularnego serwisowania urządzenia czy aktualizacji oprogramowania. Wirtualne kasy fiskalne ACLAS eliminują wiele z tych kosztów. Brak konieczności fizycznego serwisowania, mniejsze wydatki na sprzęt oraz łatwe aktualizacje oprogramowania przekładają się na niższe koszty operacyjne i mogą generować znaczące oszczędności dla małych firm. 

Jest jeszcze dodatkowa oszczędność. Kasa fiskalna wynajem? – to rozwiązanie, o które często pytają właściciele firm, aby zoptymalizować swój budżet. Dlatego przygotowaliśmy specjalny kalkulator, który pozwala dokonać obliczeń kosztów z najmu kasy fiskalnej na określony czas. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie parametry takie jak jednorazowa opłata za licencję na użytkowanie kasy czy opłata miesięczna za licencję na użytkowanie kasy, aby spojrzeć na koszty i jednocześnie sprawdzić, jakie oszczędności możemy wygenerować dla naszej firmy.

Bezpieczeństwo w ponoszeniu nakładów na fiskalizację – Elastyczność i oszczędność

Wynajmując wirtualną kasę ACLAS zainstalowaną na terminalu płatniczym, nie należy się obawiać, że w przypadku niepowodzenia działalności poniesiemy duże koszty bez możliwości ich odzyskania. Takie rozwiązanie może być użytkowane tak długo jak to ma uzasadnienie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przy rezygnacji z tego rozwiązania, jeżeli użytkownik sam wykonuje te operacje.

Chcesz, aby Twoja firma przeszła na wirtualną kasę fiskalną? Zadzwoń i dowiedz się szczegółów!

FAQ

Jak wirtualne kasy fiskalne ACLAS ułatwiają codzienną sprzedaż w małych firmach?

Wirtualne kasy fiskalne ACLAS usprawniają proces sprzedaży dzięki intuicyjnej obsłudze i zintegrowaniu z terminalami płatniczymi. Automatyzacja sprzedaży minimalizuje błędy, przyspiesza obsługę i zwiększa satysfakcję klientów, pozwalając pracownikom skupić się na lepszej obsłudze klienta.

W jaki sposób mobilność wirtualnych kas fiskalnych ACLAS wpływa na efektywność mobilnych i gastronomicznych działalności?

Mobilne kasy fiskalne ACLAS są idealne dla firm działających poza tradycyjnymi punktami sprzedaży, takich jak handel mobilny czy usługi z dojazdem. Urządzenia te można obsługiwać w dowolnym miejscu po zainstalowaniu na terminalu płatniczym, co zapewnia dostęp do wszystkich funkcji kasy stacjonarnej i terminala płatniczego, gwarantując pełną mobilność.

Jakie środki bezpieczeństwa implementują wirtualne kasy fiskalne ACLAS, aby chronić dane użytkowników?

Wirtualne kasy fiskalne ACLAS oferują zaawansowane zabezpieczenia, w tym certyfikowane oprogramowanie i hardware zaprojektowane do ochrony przed nieautoryzowanym dostępem. Stała komunikacja z Krajową Administracją Skarbową umożliwia monitorowanie i weryfikację transakcji, co zabezpiecza przed manipulacją i oszustwami.

Dotknij kasę wirtualną ACLAS – sprawdź nowoczesne rozwiązanie płatnicze dla Twojego biznesu

kasa fiskalna wynajem

W erze cyfrowej technologie płatnicze przeobrażają sposób, w jaki prowadzimy biznes, czyniąc transakcje szybsze, bezpieczniejsze i bardziej intuicyjne. ACLAS Polska prezentuje swoją najnowszą akcję: „Dotknij kasę wirtualną ACLAS”. To wyjątkowa okazja, aby na własne oczy zobaczyć i przetestować, jak nowoczesna technologia może usprawnić codzienną działalność Twojej firmy.

Co to jest kasa wirtualna?

Kasa wirtualna ACLAS to zaawansowane oprogramowanie, które integruje funkcje kasy fiskalnej z terminalami płatniczymi. Dzięki akcji będziesz mógł przetestować jej funkcje na renomowanym terminalu PAX A920 udostępnionym przez Polskie ePłatności Sp. z o.o. (PeP).

Co zyskujesz uczestnicząc w akcji?

Wydarzenie „Dotknij kasę wirtualną ACLAS” to nie tylko prezentacja produktu, ale przede wszystkim możliwość bezpośredniego przetestowania urządzenia. Oto co będziesz mógł zrobić podczas demonstracji:

 • Wystawienie testowego paragonu: Sprawdź, jak szybko i efektywnie można realizować transakcje.
 • Definiowanie towarów: Zobacz, jak łatwo można zarządzać bazą produktów w kasie.
 • Wykonanie raportu dobowego: Dowiedz się, jak proste jest podsumowywanie dziennej sprzedaży.
 • Płatność kartą płatniczą (testową): Przekonaj się, jak kasa obsługuje transakcje bezgotówkowe.

Jak możesz wziąć udział?

Jeśli jesteś zainteresowany technologią kas wirtualnych i chciałbyś zobaczyć, jak może ona wspomóc Twój biznes, zapraszamy do udziału w akcji.

Wystarczy, że skontaktujesz się z najbliższym Partnerem ACLAS (listę Partnerów z podziałem na województwa znajdziesz w zakładce „Gdzie kupić?”) lub wyślesz formularz kontaktowy – nasi specjaliści pomogą Ci znaleźć najbliższego Partnera i umówić się na prezentację.

Nie przegap tej wyjątkowej okazji!

„Dotknij kasę wirtualną ACLAS” to doskonała szansa, aby na własne oczy zobaczyć, jak nowoczesne rozwiązania mogą ułatwić prowadzenie biznesu. Czy jesteś gotowy do przyszłości?

Dołącz do nas i przekonaj się, jak nasze technologie mogą wspierać Twój rozwój. Zapraszamy serdecznie wszystkich przedsiębiorców do uczestnictwa w tej innowacyjnej akcji!

Ekologiczne korzyści przejścia na wirtualne kasy fiskalne

kasa bez przeglądu

Spis treści:

Zgodnie z przedstawionym założeniem Komisji Europejskiej, Stary Kontynent powinien osiągnąć pełną neutralność klimatyczną do 2050 roku. Jednak codzienna troska o ekologię oraz kondycję środowiska naturalnego wcale nie wymaga ogromnych inwestycji, a także złożonych regulacji prawnych. Co więcej, nawet obsługa codziennych płatności może przyczynić się do skutecznej i intuicyjnej ochrony przyrody! Zatem, czym tak naprawdę jest wirtualna kasa fiskalna od ACLAS Polska?

Kasa wirtualna, czyli jak to działa?

Na wstępie warto wyjaśnić specyfikę działania tytułowego urządzenia. Kasa wirtualna jest bowiem przykładem innowacyjnego instrumentu o sporej funkcjonalności zastosowania. Co to oznacza w praktyce?

Mobilna fiskalna kasa wirtualna eliminuje wszelkie ograniczenia oraz bariery podczas prowadzenia biznesu. Dzięki możliwości pracy jako drukarka fiskalna, rozwiązanie to może być obsługiwane zdalnie poprzez aplikację sprzedażową, co znacząco poszerza obszar świadczonych usług, a w rezultacie – skalę potencjalnych klientów. To jednak nie koniec benefitów!

Kasa wirtualna online wykorzystuje potencjał automatyzacji działań. Urządzenie samoczynnie łączy się z systemem Krajowej Administracji Skarbowej, oszczędzając czas oraz zasoby pracowników. Taka integracja sprawia, że przedsiębiorstwo może skupić się na najważniejszym obszarze, czyli właśnie sprzedaży.
Nowoczesność kasy wirtualnej wynika także z jej wszechstronności wykorzystania. Należy bowiem podkreślić, że inwestycja w jedno urządzenie przekłada się na potrójną przewagę każdego biznesu. Dlaczego?

Wirtualna kasa fiskalna marki ACLAS to jednocześnie czytelna aplikacja sprzedaży, drukarka fiskalna online, a nawet terminal płatniczy, na którym jest zainstalowana. Możliwość kilku trybów pracy na jednym urządzeniu eliminuje zatem konieczność dodatkowych zakupów, a jednocześnie stanowi gwarancję pełnej zgodności z wymaganiami Ministerstwa Finansów. Kto może korzystać z benefitów tak pionierskiej technologii?

Kim są użytkownicy kas wirtualnych?

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania. Pomimo tego, że ustawodawca określił wstępną kategorię upoważnionych przedsiębiorców, zakres wszystkich użytkowników jest naprawdę spory. Teraz nowoczesna kasa wirtualna może szybko i efektywnie podnieść poziom satysfakcji klientów.

Pierwszy segment biznesu dedykowany jest wszystkim osobom, które zapewniają usługi noclegowe. Bez względu na to, czy zakwaterowanie realizowane jest w luksusowym hotelu, przydrożnym pensjonacie lub pośród naturalnych warunków agroturystyki, kasa wirtualna zapewni szybką realizację płatności, nawet w przypadku zagranicznych klientów.

Kolejny obszar dedykowany mobilnym kasom wirtualnym to gastronomia. W tym przypadku to rozwiązanie wyróżnia się pełną elastycznością działania, bez względu na skalę prowadzonego biznesu – użytkownik może otworzyć jednocześnie nawet 100 niezależnych rachunków w tym samym czasie! Dodatkowo, regulacja płatności odbywa w formie gotówki lub płatności kartą, oszczędzając cenny czas załogi.

W tym punkcie warto wspomnieć również o usłudze cateringu. Organizacja przyjęć, wszelkiego rodzaju imprez okolicznościowych oraz wydarzeń wymaga doskonałej koordynacji, także w kontekście płatności. Kasy wirtualne eliminują niepotrzebne manipulacje paragonami oraz zmiany, które jedynie zaburzają cały proces planowania.

Składy opału to dość nietypowy, ale bardzo ważny przykład użytkownika kas wirtualnych. Dynamiczny charakter działalności wymaga niestandardowych rozwiązań, a dzięki mobilnemu urządzeniu klient z łatwością ureguluje należność już przy samej dostawie. Kasy wirtualne sprawdzą się także u profesjonalnych operatorów transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, wodnego, a nawet śródlądowego. Opisywane dzisiaj rozwiązanie przynosi pakiet korzyści dla biznesu, ale również środowiska naturalnego!

Kasa wirtualna a ekologia

Zatem, w jaki sposób tak niewielkie rozwiązanie może zoptymalizować stan otaczającej przyrody? Przede wszystkim, innowacyjna technologia wpływa na zmniejszenie zużycia papieru. Cyfrowy charakter obsługi redukuje ilość generowanych paragonów niwelując skalę wycinki drzew. Dodatkowo, ACLAS Polska posiada certyfikat AURAEKO i uczestniczy w programie ekologicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw Firma Przyjazna Naturze.

Inne zagadnienie odnosi się do kwestii zużywanej energii. Spożytkowanie innowacyjnych rozwiązań wymaga mniejszej ilości energii, w porównaniu do tradycyjnych i topornych kas fiskalnych. Dodatkowo, nowoczesność produktów to większa skala integracji i mniej komponentów elektronicznych, bez uszczerbku na funkcjonalności oraz ergonomii pracy.

Warto podkreślić, że doświadczony i profesjonalny partner wpasowuje się w trendy współdzielenia. Oferta ACLAS Polska posiada bowiem opcję samego wynajmu kasy fiskalnej, bez potrzeby jej zakupu. To jednak nie koniec pozytywnego wkładu wirtualnych kas w ekologiczną rzeczywistość!
Powyższe korzyści wpływają również na zdecydowane obniżenie produkowanych odpadów. Niewłaściwe zarządzanie odrzuconymi elementami powoduje bowiem ingerencję w strukturę środowiska naturalnego i jego zanieczyszczenie, a  następnie – negatywne zmiany dla klimatu. 

Finalnym aspektem jest oddziaływanie na produkowany ślad węglowy. Zmniejszenie wspomnianego czynnika jest jednym z głównych zadań europejskiego pakietu „Gotowi na 55”. Zautomatyzowane procesy działania wirtualnych kas minimalizują proces obsługi papierowych dokumentów, dbając tym samym o stan naszej przyrody!

Jesteś zainteresowany wynajmem wirtualnej kasy fiskalnej?

FAQ

Czym jest kasa wirtualna?

Jest to oprogramowanie, które jest zainstalowane na nowoczesnym urządzeniu do wygodnej i wszechstronnej obsługi płatności.

Kto może korzystać z kas wirtualnych?

Użytkownikami są przedsiębiorcy z sektora transportu pasażerskiego, gastronomicznego, hotelarskiego, cateringowego, a także dostawcy usług zakwaterowania oraz składy opału.

Czy kasy wirtualne wspierają ekologię?

Zdecydowanie tak! Kasy wirtualne zmniejszają zużycie papieru, energii, wykorzystywanej elektroniki oraz generowanych odpadów.

Ewolucja kas fiskalnych — od tradycyjnych do wirtualnych

kasa bez przeglądu

Spis treści:

Rozwój nowoczesnych technologii cyfrowych wywarł duży wpływ również na sposób, w jaki przedsiębiorcy mogą ewidencjonować swoją sprzedaż. Od dziesięcioleci kasy fiskalne pełnią ważną rolę w codziennej działalności biznesowej. Na początku były to urządzenia mechaniczne, które miały za zadanie jedynie rejestrować transakcje. Jednak z biegiem czasu wraz z rozwojem technologii, doszło do znaczącej ewolucji w obszarze kas fiskalnych, co w rezultacie doprowadziło do powstania kas online oraz wirtualnych.

W naszym tekście zajmiemy się właśnie tą ewolucją – porównamy tradycyjne kasy fiskalne z ich nowoczesnymi odpowiednikami, a także krótko opiszemy, jak działają kasy wirtualne.

Kasy fiskalne tradycyjne

Kasy fiskalne tradycyjne to urządzenia mechaniczne, które służą do rejestrowania transakcji sprzedaży. Takie kasy fiskalne są znane i używane od lat. Jednak ich ograniczenia stają się bardziej widoczne w obliczu postępującej digitalizacji.

Kasy online

Kasy online to nowoczesne urządzenia, które przesyłają dane o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). CRK jest systemem zarządzanym przez Krajową Administrację Skarbową, który ma na celu sprawdzanie poprawności transakcji dokonywanych przez podatników. Dane o transakcjach są regularnie wysyłane do CRK, chodzi tu w szczególności o:

 • paragony fiskalne,
 • raporty dobowe,
 • informacje o przeglądach okresowych i wszelkich innych zdarzeniach.

Kasa fiskalna online ułatwia organom skarbowym wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości.

Kasy wirtualne, czyli oprogramowanie cyfrowe

Kasa wirtualna to unowocześnione wsparte technologią cyfrową podejście do kwestii fiskalnych. Przez pojęcie kasy wirtualnej rozumie się takie oprogramowanie, które zastępuje tradycyjną formę kasy fiskalnej i może być zainstalowane na różnych urządzeniach, do których to urządzeń zalicza się oczywiście terminale płatnicze, tablety czy smartfony.

Kasy wirtualne w postaci aplikacji mobilnej instalowanej na tych urządzeniach współpracują z drukarką umożliwiającą wydruk paragonu. Jeżeli kasa wirtualna jest zainstalowana na terminalu płatniczym to do wydruku wykorzystywana jest drukarka tego terminala. Obecnie, możliwość korzystania z kas wirtualnych przysługuje m.in. przedsiębiorcom działającym w takich obszarach jak m.in.:

 • transport pasażerski,
 • usługi hotelarskie,
 • restauracje,
 • placówki gastronomiczne,
 • catering,
 • hotele i inne formy zakwaterowania,
 • myjnie,
 • OSP i KGW.

Takie kasy wciąż mogą drukować paragony lub umożliwiać ich przesyłanie w formie elektronicznej, czyli e-paragonów. Istotnym rozróżnieniem jest brak konieczności przeglądów technicznych dla kas wirtualnych, co sprawia, że ich zakup jest mniej kosztowny – koszt korzystania z wirtualnych kas fiskalnych sprowadza się zwykle do comiesięcznych płatności abonamentowych.

Kasy wirtualne vs. tradycyjne

Kasy wirtualne oferują przedsiębiorcom kilka istotnych korzyści w porównaniu do tradycyjnych kas fiskalnych. Po pierwsze, umożliwiają przedsiębiorcom elastyczność, pozwalając na instalację oprogramowania na różnych urządzeniach. To rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla firm, które chcą uniknąć zakupu dedykowanego sprzętu. Ponadto, kasy wirtualne pozwalają na szybkie dostosowanie się do zmian w stawkach VAT. Ich zaletą może być również prostsze generowanie raportów fiskalnych.

W dzisiejszym środowisku biznesowym, gdzie technologia odgrywa kluczową rolę, kasy wirtualne stają się coraz bardziej atrakcyjną opcją dla przedsiębiorców. Wysyłanie danych do Centralnego Repozytorium Kas oraz brak konieczności przeglądów technicznych sprawiają, że są one wygodniejszą alternatywą w stosunku do tradycyjnych kas.

Podsumowanie

Podsumowując, ewolucja kas fiskalnych od tradycyjnych do wirtualnych pokazuje, jak postęp technologiczny ułatwia prowadzenie biznesu i dostosowuje się do jego potrzeb. Kasy fiskalne online i wirtualne oferują przedsiębiorcom nowe możliwości i pozwalają na sprawne zarządzanie danymi sprzedażowymi i łatwiejszą integrację z systemami skarbowymi. Wraz z postępem technologii można oczekiwać dalszych innowacji w tej dziedzinie. Nowoczesne kasy fiskalne zmieniają sposób, w jaki prowadzimy transakcje i rejestrujemy sprzedaż.

Szukasz wirtualnej kasy fiskalnej? Poznaj naszą ofertę!

FAQ

Czym jest kasa fiskalna tradycyjna?

Kasa fiskalna tradycyjna to urządzenie mechaniczne. Wymaga ono fiskalizacji przez autoryzowany serwis, przeglądów technicznych i ręcznego raportowania danych sprzedażowych.

Czym jest kasa fiskalna online?

Kasa fiskalna online to nowoczesne urządzenie, które wysyła dane o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas (CRK). CRK to system zarządzany przez Krajową Administrację Skarbową, który ma na celu sprawdzanie poprawności transakcji dokonywanych przez podatników. Wymaga ono również fiskalizacji przez autoryzowany serwis oraz przeglądów technicznych.

Czym jest kasa fiskalna wirtualna?

Kasa fiskalna wirtualna to oprogramowanie cyfrowe, które zastępuje tradycyjne oraz online kasy fiskalne i może być zainstalowane na terminalach płatniczych, tabletach czy smartfonach. Wirtualna kasa fiskalna nie wymaga fiskalizacji przez autoryzowany serwis i nie wymaga przeglądów technicznych.

strzałka w górę